تجمع اعتراضی دانشجو معلمان کردستان/گزارش تصویری

تجمع اعتراضی دانشجو معلمان کردستان در پی خروج آمریکا از برجام/ گزارش تصویری

در پی سخنان نابخردانه ترامپ در مورد ملت ایران و خروج از برجام دانشجو معلمان کردستان دست به به تجمع اعتراض آمیز زدند.

خروش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج/گزارش تصویری

خروش اعتراض آمیز دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج/ گزارش تصویری

خروش اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در خصوص عهد شکنی آمریکا و خروج از برجام

گردهمایی اعتراضی دانشجویان مریوانی

گردهمایی اعتراضی دانشجویان بسیجی مریوان

دانشجویان بسیجی مریوان در محکومیت خروج آمریکا از برجام گردهم آمدند.

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان بسیجی دانشگاه های شهرستان قروه

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان بسیجی دانشگاه های شهرستان قروه در محکومیت اقدام آمریکا در خروج از برجام برپا شد.

آخرین اخبار