تجمع اعتراض آمیز دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در خصوص محکوم نمودن سخنان ترامپ /گزارش تصویری

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در خصوص محکوم نمودن سخنان ترامپ

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در خصوص محکوم نمودن سخنان ترامپ در مورد اشغال قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیون...

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی در خصوص اشغال قدس شریف

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی در خصوص اشغال قدس شریف

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی در خصوص اشغال قدس شریف

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه یزدان پناه در خصوص محکومیت سخنان ترامپ

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه یزدان پناه در خصوص محکومیت سخنان ترامپ درمورد معرفی قدس شریف به عنوان پایتخت اسراییل

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه یزدان پناه در خصوص محکومیت سخنان ترامپ درمورد معرفی قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی.

در بیانیه دانشجویان کردستانی در محکوم کردن قدس به عنوان پایتخت اسراییل آمده است؛

آیا اسرائیل سرزمینی دارد که پایتختی داشته باشد

در بیانیه دانشجویان کردستانی در محکوم کردن قدس به عنوان پایتخت اسراییل آمده است: آیا اسرائیل سرزمینی دارد که پایتختی داشته باشد.

آخرین اخبار