آرشیو یادداشت
یکی از دانشجویان دانشگاه کردستان طی یادداشتی در تحلیل سخنان دیروز رهبر نوشت: رهبری با هیچ کس در تحریف اصول انقلابی و اسلامی رودربایستی ندارد حتی اگر رییس جمهور کشور در رأس کسانی باشند که این خط اشتباه را مدیریت میکنند.
براستی چند درصد هیات آمدنمان "عشق به نماز " را تولید کرده؟! منظورم خواندن دست و پاشکسته نماز نیست... عشق به نماز... شوق به نماز ... پس حال معنوی بعد از هیات کاربردش کجاست؟!! آیا واقعیست؟
|< < 1 > >|